با توجه به ضرورت استفاده از بیمه ورزشی در تمامی رشته های ورزشی از تمای دوستان درخواست می گردد نسبت به اخذ این بیمه اقدام فرمایند . لذا از آن دسته از همنوردان گرامی که زمان و وقت کافی برای مراجعه به هیئت استان را ندارند در خواست می گردد ضمن واریز مبلغ 15000 تومان برای سال جاری به حساب گروه (حساب سیبا بانک ملی به شماره 0215854667007 و به شماره کارت 6037991337161560 بنام حمید رضا بوجاری) اطلاعت خود را در این فرم تکمیل نمایند.