بسمه تعالي

فدراسيون کوه نوردي و صعودهاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران

هيئت کوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان تهران

اساسنامه گروه کوه نوردي و طبيعت گردي ايران البرز

فصل اول : کليات

ماده 1 : نام گروه : گروه کوه نوردي و طبيعت گردي ايران البرز

ماده 2 : آرم گروه و نمونه مهر و سربرگ به ضميمه اين اساسنامه ميباشد.

ماده 3 : تاريخ تاسيس گروه 30/2/1391 ميباشد.

ماده 4 : محل گروه واقع در ايران تهران خيابان انقلاب خيابان جمالزاده شمالي چهار راه نصرت پلاک 336 تلفن 66432502 ميباشد.

فصل دوم :

ماده 5 : اهداف و محورهاي فعاليت

1- فراهم آوردن فرصتي براي اعضاء گروه جهت لذت بردن از كوهنوردي و طبیعت گردی و فعاليت‌هاي مرتبط با آن در يك محيط دوستانه و با ايمني بيشتر

2- فرآهم‌سازي امكان گردهم‌آيي افراد علاقمند به كوهنوردي و رشته‌هاي مرتبط با آن جهت تبادل افكار، انتقال تجربيات و منتفع شدن از فرصت‌هاي ايجاد شده در قالب گروه

3 - آموزش افراد علاقه‌مند به كوهنوردي و رشته‌هاي مرتبط با آن و ارتقاء دانش و مهارت آنها

4 - شناساندن زيبايي‌هاي طبيعت ايران به اعضاء گروه از طريق فعاليت‌هاي كوهنوردي، سنگ نوردي، جنگل نوردي، درياچه‌نوردي، بيابان نوردي، غارنوردي و منطقه گردی و .. همچنين رشته هاي مرتبط

5- برنامه‌ريزي و ساماندهي اقدامات لازم به منظور فراهم‌سازي زمينه حضور حرفه‌اي اعضاء گروه در رشته كوهنوردي و همچنين رشته‌هاي مرتبط با آن

6 – برگزاری برنامه های فرهنگی ورزشی

فصل سوم : ارکان تشکيلاتي گروه

ماده 6 : ارکان تشکيلاتي گروه شامل هيئت موسس مجمع عمومي هيئت مديره و بازرس ميباشد.

فصل چهارم : هيئت موسس

ماده 7 : هيئت موسس بنيانگذار گروه بوده که نام و مشخصات نفرات آن در اولين صورتجلسه گروه درج خواهد شد و در هر حال شاهد و ناظر عملکرد گروه مي باشد.

ماده 8 : تعداد اعضاي هيئت موسس در گروه پنج نفر بوده و يک نفر از هيئت موسس بعنوان نماينده مي تواند با حق راي در جلسات هيئت مديره شرکت داشته باشد.

تبصره 1 : هيئت موسس ميتواند در صورت عدم همکاري فوت و يا استعفاء يکي از اعضا ، فردي ذيصلاح را جايگزين نمايد.

فصل پنجم : مجمع عمومي

ماده 9 : مجمع عمومي گروه هر دو سال يکبار براي انتخاب اعضاء هيئت مديره و استماع گزارش هيئت مديره و بازرس ارائه راهکارهاي منطبق بر اصول اين اساسنامه و با دعواتنامه قبلي تشکيل مي گردد و راي آن در جلسه اول با اکثريت ( نصف بعلاوه يک اعضاء دعوت شده ) و در جلسه دوم ( چنانچه جلسه اول تشکيل نشد ) با حضور هر تعداد از اعضاي دعوت شده گروه منطبق با اساسنامه لازم الاجرا ميباشد.

فصل ششم : هيئت مديره

ماده 10 : هيئت مديره مسئول مستقيم کليه فعاليتهاي اداري و ورزشي گروه منطبق با اساسنامه ميباشد.

ماده 11 : انتخاب مسئولين در هيئت مديره در دوره اول بر عهده هيئت موسس و در دوره هاي دوم و بعد از آن از طريق برگزاري انتخابات در مجمع عمومي خواهد بود.

تبصره 2 : انتخاب تمامي اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرس از بين اعضاء رسمي که هجده ماه از عضويت آنان گذشته باشد امکان پذير است.

تبصره 3 : انتخاب اعضاء هيئت مديره به دو صورت امکان پذير است.

الف : انتخاب اعضاء هيئت مديره با مسئوليت کميته مربوطه

ب : هيئت مديره ميتواند پس از انتخاب ، مسئولين کميته ها و سرپرست گروه را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده 12 : هيئت مديره از مسئولين زير تشکيل مي گردد :

1- سرپرست گروه 2- مسئول کميته فني 3- مسئول کميته روابط عمومي( تبليغات و انتشارات) 4- مسئول کميته مالي و تدارکات 5- نماينده هيئت موسس

ماده 13 : هيئت مديره بالاترين مقام اجرائي گروه ميباشد و جلسات آن با حضور حداقل نصف بعلاوه يک نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت .

تبصره 4 : نماينده هيئت موسس در هيئت مديره براي مدت دو سال از طرف هيئت موسس انتخاب و بصورت مکتوب به هيئت مديره منتخب معرفي مي گردد.

تبصره 5 : جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يکبار در محل گروه تشکيل مي گردد.

تبصره 6 : اعضاء علي البدل هيئت مديره دو نفر ميباشند.

فصل هفتم : بازرس

ماده 14 : بازرس که از ميان اعضاي فعال و باسابقه گروه انتخاب مي گردد مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات اساسنامه توسط هيئت مديره ميباشد.

تبصره 7 : عضو علي البدل بازرس يک نفر ميباشد.

تبصره 8 : بازرس حق حضور و شرکت در جلسات هيئت مديره را داشته ولي حق دخالت مستقيم در تصميمات هيئت مديره و اداره گروه را ندارد و ميتواند تمامي دفاتر مکتوبات و مصوبات ( مالي و فني ) را مورد بررسي قرار دهد و در صورت مغايرت با اساسنامه موارد مشهود را به هيئت مديره و هيئت موسس گزارش دهد و يا تقاضاي مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و ارائه گزارش نمايد.

فصل هشتم : وظايف اعضاء هيئت مديره

ماده 15 : وظايف سرپرست گروه - ارائه برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت - صدور کليه احکام کارتهاي عضويت و مکاتبات گروه - صدور چک با امضاي مشترک مسئول کميته مالي گروه - انجام مکاتبات و پاسخگويي به نهادها و ارگانهاي مرتبط - تنظيم و اداره کليه جلسات و تنظيم صورتجلسات مربوطه - طرح دستورالعملها و آيين نامه هاي لازم در جلسات هيئت مديره جهت تصويب - مسئوليت تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع

ماده 16 : وظايف کميته فني :

- تشکيل کلاسهاي آموزشي (علمي – تئوري) بر اساس دستورالعمل ها و آيين نامه فدراسيون کوه نوردي - برنامه ريزي و تهيه جدول زماني برنامه ها و ارائه به هيئت مديره جهت تصويب - تهيه اطلاعات فني و تهيه متون آموزشي و ارائه آن براي نشر در گاهنامه و . . . - تهيه و تنظيم برنامه هاي غذايي و جداول تغذيه و انرژي جهت آمادگي بدني در کوهپيمايي - اظهار نظر در مورد کليه برنامه هاي گروه در جلسات هيئت مديره - ايجاد ارتباط کميته فني با ساير گروهها جهت بالا بردن سطح فني و آموزشي - تعيين سرپرست جهت برنامه هاي گروه با تاييد هيئت مديره - پيشنهاد تاسيس ديگر بخشها با تصويب هيئت مديره - تهيه تقديرنامه و يادبود جهت اعضاء به مناسبت اجراي برنامه ها - تهيه و پيشنهاد آيين نامه و دستورالعملهاي داخلي مربوطه به هيئت مديره

ماده 17 : وظايف مسئول کميته روابط عمومي ( تبليغات – انتشارات ) - دعوت از اعضاء گروه يا گروه هاي ديگر جهت شرکت در جلسات گردهمايي ، تحقيقاتي و . . . - نشر گاهنامه براي ارتقاء فکري و فني اعضاء - ارائه طرحهاي نوين در مورد فعاليتهاي کوهنوردي به هيئت مديره - تهيه فرم تقاضاي عضويت و تعهدنامه و گزينش اعضاء با توجه به مباني مندرج در اساسنامه - تنظيم و بايگاني پرونده هاي اعضاء و نگهداري کليه مدارک و اسناد گروه - جمع آوري وجوه حق عضويت و شهريه سالانه و تحويل به کميته مالي - مطالعه ارزشيابي گزارشات مربوط به کميته هاي مختلف و اعلام نتايج به هيئت مديره - تهيه و تکثير انواع فرمها و تاليفات مربوط به کميته هاي مختلف - تهيه آرشيو از گزارش برنامه ها عکس و خاطرات و . . . - تهيه تقديرنامه و يادبود جهت اعضاء به مناسبت اجراي برنامه ها - تهيه و پينشهاد آيين نامه و دستورالعمل هاي داخلي به هيئت مديره - نگهداري و به روز رساني وب سايت گروه

ماده 18 : وظايف مسئول کميته مالي و تدارکات - دريافت حق عضويت اعضاء گروه - تنخواه گرداني درآمدها و خرجکردهاي مربوط به گروه - امضاي اوراق بهادار و تعهد اور و ارائه آنها به سرپرست گروه جهت تاييد نهائي - مديريت بر درآمدهاي حاصله از انتشارات و فعاليتهاي سمعي و بصري - حسابرسي درآمدهاي ناشي از کلاسهاي آموزشي و کمک هاي مردمي چذب کمکهاي مالي براي پيش برد اهداف گروه و . . . - حسابرسي کليه دخل و خرجهاي گروه - تهيه و خريد کليه مايحتاج گروه - حفظ و جمعداري کليه اموال گروه - امانت دادن وسائل فني مورد نياز افراد گروه جهت اجراي برنامه با نظر کميته فني گروه - تهيه و پيشنهاد آيين نامه و دستورالعملهاي لازم به هيئت مديره - پرداخت وجه با پيشنهاد کميته مالي و تاييد سرپرست گروه انجام خواهد شد.

ماده 19 : وظايف بازرس - بررسي گزارشات مربوط به برنامه هاي اجرا شده - بررسي و تحقيق بر اساس اطلاعات بدست آمده در طول برنامه ها ( فرم نظر خواهي ) - ارزشيابي روند کلي فعاليت گروه و هيئت مديره و در صورت لزوم تهيه گزارش در قبال انحراف از اهداف در اساسنامه و ارائه پيشنهاد لازم به هيئت مديره و همچنين در خواست تشکيل مجمع عمومي عادي و فوق العاده - تقاضاي تشکيل جلسه هئيت مديره يا مجمع عمومي فصل نهم : وظايف اعضاء

ماده 20 : وظايف اعضاء بشرح زير مي باشد - شرکت در جلسات رسمي گروه - شرکت در برنامه هاي جمعي و کوهپيمائي گروه - همکاري با مسئولين کميته هاي مختلف در صورت درخواست کميته مربوطه - پرداخت حق عضويت ماهانه - حفظ وسايل عمومي و به امانت گرفته شده گروه و استرداد آنها حداکثر ظرف مدت سه روز بعد از اتمام برنامه و تقبل پرداخت هر گونه خسارت وارده به وسايل و اموال به امانت گرفته شده - ارائه گزارش از برنامه هاي مشخص در جهت پر بار شدن برنامه هاي آتي - قبول اساسنامه و التزام به آن فصل دهم : شرائط عضويت در گروه

ماده 21 : اعضاي گروه جهت عضويت در گروه بايستي داراي شرائط و مشخصات ذيل باشند : - رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران - روشن بودن وضعيت نظام وظيفه - عضويت براي افراد زير هيجده سال با رضايت نامه کتبي ولي الزامي است - دارا بودن کارت بيمه ورزشي معتبر - دارا بودن گواهي صحت سلامت - داراي تاييديه هيئت مديره

فصل يازدهم :

ماده 22 : شرائط عضويت اعضاء - اعضاي گروه به سه دسته رسمي افتخاري و آزمايشي تقسيم مي شوند. - اعضاي آزمايشي در صورت واجد شرائط بودن و دارا بودن حکم کارآموزي کوه پيمايي ميتوانند عضو رسمي گروه شوند . تهيه آيين نامه هاي مربوط به ماده 22 برعهده هيئت مديره ميباشد.

فصل دوازده : نحوه انحلال گروه

ماده 23 : چنانچه گروه خارج از چهارچوب مقررات و ضوابط مندرج در اساسنامه و آيين نامه هاي داخلي و قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران عمل نمايد و اگر اعضاي رسمي آن از نصف بعلاوه يک در زمان تاسيس کاهش يابد و در مدت زمان سه ماه جايگزين نگردد انحلال گروه از نظر هيئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان قطعي است.

تبصره 9 : تصميم گيري در مورد چگونگي وضعيت اموال گروه پس از انحلال با حضور نمايندگان هيئت موسس و هيئت مديره و بازرس صورت مي گيرد. تبصره 10 : چنانچه اختلافي در گروه ايجاد شود و باعث تضعيف گروه گردد هيئت حل اختلاف با حضور نمايندگان هيئت موسس و هيئت مديره و بازرس صورت مي گيرد.

ماده 24 : اين اساسنامه در 12 فصل 24 ماده و 10 تبصره تنظيم و در مورخ 30/2/1391 به تصويب اعضاي هيئت موسس گروه کوه نوردي و طبيعت گردي ايران البرز رسيده است. اساسنامه فوق مورد تایید هیئت کوه نوردی و صعود های ورزشی استان تهران می باشد .

کاوه کاشفی

رئیس هیئت کوه نوردی و صعود های ورزشی استان تهران