این کتابخانه شامل بخشهای زیر می باشد:

کتابهای روانشناسی

کتابهای آموزشی

کتابهای عمومی