برنامه افطاری گروه

 

برنامه ضیافت افطاری

پنجشنبه :1تیر ماه

سرپرست :خانم همامی

 

هزینه :20 هزار تومان